Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorej to vyplýva z § 19 Zákona o účtovníctve.


Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke. Výročná správa musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdovia.

V rámci auditu účtovnej závierky a výročnej správy obchodných spoločností máme skúsenosti s auditom:

  • výrobných podnikov (napr: kovovýroba, stavebná výroba, výroba nábytku),
  • poľnohospodárskych družstiev a iných typov spoločností podnikajúcich v poľnohospodárstve,
  • obchodných spoločností (napr: stavebný materiál, pohonné hmoty, autosúčiastky).