Bohaté skúsenosti pre audit obcí a miest som získal už ako asistent audítora od roku 2010. Som držuteľom certifikátu o úspešnom absolvovaní spoločného vzdelávacieho projektu Ministerstva financií SR a SKAU:

Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek verejnej správy

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 19 ods. 1 písm. c uvádza, že povinnosť auditu majú aj účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis.

Osobitným predpisom je u obcí zákon:

– č. 83/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

– č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 83/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve.

Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Povinnosť auditu je uvedená ešte aj v § 9 odsek 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. (Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.)