Podľa zákona číslo 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sme vykonali audit dvoch subjektov verejného záujmu v roku 2016. V súlade so zákonom číslo 540/2007 v samostatnom liste v tejto časti našej webovej stránky je zverejnená aktuálna správa o transparentnosti.

V roku 2017, 2018 a 2019 sme nevykonali audit subjektu verejného záujmu.