Jedným z našich cieľov je pomáhať svojim klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti.
Je nevyhnutné vytvoriť a viesť taký účtovný systém, ktorý zabezpečí potrebné výstupy pre inštitúcie (finančná správa, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.), a zároveň poskytuje všetky údaje potrebné pre riadiacu prax.

Ponúkame:

  • Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva.
  • Spracovanie účtovných závierok,
  • Vedenie kompletnej mzdovej agendy, t.j. výpočet miezd, vedenie mzdových listov.
  • Spracovanie daňového priznania k DPH.
  • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov.
  • Posúdenie ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov.
  • Príprava podkladov pre banky (v prípade úverovej angažovanosti).
  • Sledovanie elektonických schránok klienta.
  • Iné administravtívne práce podľa aktuálnych požiadaviek.